Podklady

Na tomto mieste prinášame súhrnný prehľad informácií a materiálov, ktoré by sa architektom, ale i ďalším odborníkom mohli zísť pri príprave ich návrhov na zásahy. Materiály sú zverejnené na internetovej stránke Mesta Trnava (http://www.trnava.sk).

Materiály a informácie sa nachádzajú:

v modrej záložke MESTO TRNAVA, v časti Základné informácie, v položkách:
O meste (http://www.trnava.sk/…profil-mesta)
Strategické dokumenty (http://www.trnava.sk/…ke-dokumenty)
História (http://www.trnava.sk/…mesta-trnavy)
Pamiatky (http://www.trnava.sk/…nok/pamiatky)
Prehliadka mesta (http://www.trnava.sk/…liadka-mesta)
Mapy (http://www.trnava.sk/sk/clanok/mapy)

v žltej záložke PODNIKATEĽ, v časti Projekty, v položkách:
Projekt CircUse (http://www.trnava.sk/…jekt-circuse)
Tourcentrope (http://www.trnava.sk/…urcentrope-1).

V časti O meste sú informácie o Demografii a Polohe mesta, o Technickej infraštruktúre a Urbanistickej štruktúre, o Doprave a Životnom prostredí a iných oblastiach.

Časť Strategické dokument obsahuje v 1. časti Územný plán mesta a vybraných zón, vrátane ich zmien, Urbanistické a architektonické štúdie, Overovacie štúdie športovo-rekreačných zón, Zásady pre tvorbu zadaní a návrhov urbanistických štúdií, Koncepciu reklamných zariadení a Zoznam pamätihodností.

V 2. časti sa nachádzajú Územnoplánovacie podklady a to Generálny dopravný plán, Dopravné a hlukové štúdie, Usporiadanie cestnej siete, Koncepcia rozvoja cyklotrás, Návrh tematických cyklotrás v Mikroregióne Trnava, Koncepcia umiestňovania cyklostojanov a Miestny územný systém ekologickej stability, Koncepcia náhradných výsadieb.
3. časť obsahuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
4. časť Energetickú koncepciu
5. časť Program odpadového hospodárstva
6. časť obsahuje Stratégiu adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy – vlny horúčav.

V časti História je popis minulosti mesta od prvej písomnej zmienky z roku 1211, cez mnohé ďalšie historické míľniky až po súčasnosť.

Časť Pamiatky obsahuje Zborníky zo seminárov Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja a popis 27 pamiatok s fotografiami, medzi ktorými sú sakrálne pamiatky – kostoly, kláštorné komplexy, súsošia, areály budov Trnavskej univerzity z roku 1640, meštianske domy, mestské opevnenie a mestská veža.

Prehliadka mesta zahŕňa webkamery, virtuálne prehliadky, fotografie a 3D prehliadku centra mesta v dokumente PDF, kde je možné prispôsobiť si pohľad z akejkoľvek priestorovej aj výškovej úrovne pozorovateľa, prispôsobenie osvetlenia, prechádzania a mnohé ďalšie.

V časti Mapy sa nachádza pravidelne aktualizovaná Mapa mesta Trnava exportovaná z GIS, vo formáte PDF (s možnosťou vypínania vrstiev), ktorá obsahuje presne zamerané budovy (vrátane orientačných čísiel), komunikácie (s názvami ulíc) a iné línie a plochy. Ďalej sa tu nachádza mapa severného cestného obchvatu, ktorý bol dobudovaný v roku 2012 a odkazy na zobrazenie územia mesta Trnavy na rôznych mapových portáloch na základnej i leteckej mape.

Projekt CircUse je zameraný na opätovné funkčné využitie vybraných areálov, budov a území v Mikroregióne Trnava, ktoré boli identifikované na základe prieskumov a analýz. Tento projekt, financovaný z EÚ prebiehal vo viacerých mestách v Čechách, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, na Slovensku a v Taliansku. V Mikroregióne Trnava bol štrukturálny plán projektu CircUse zameraný na 4 oblasti: Historické pamiatky, Prírodné hodnoty, Šport a rekreácia a Kultúrne aktivity, prepojené existujúcimi a navrhovanými cyklotrasami.